Regulamin

Regulamin I edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy”

§ 1

Organizator programu

I edycja Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy” realizowana jest przez Fundację Innowacje i Dziedzictwo Kulturowe – Revimine (Fundacja Revimine).

§ 2

Uczestnicy programu

 1. Uczestnikiem I edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy” może zostać absolwent szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, posiadający obywatelstwo polskie, studiujący na uczelni wyższej lub absolwent szkoły wyższej.
 2. Kandydaci na uczestników I edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy” powinni:
  1. w dniu składania aplikacji mieć zaliczone sześć semestrów studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, co powinno zostać potwierdzone stosownym dokumentem,
  2. legitymować się średnią ocen w toku dotychczasowych studiów nie niższą niż 4,0 (Fundacja Revimine może zwrócić się z prośbą do kandydata o udokumentowanie średniej ocen za okres poprzedzający składanie aplikacji, np. poprzez okazanie indeksu),
  3. posiadać predyspozycje przywódcze.
 3. Uczestnikami I edycji Szkoły Przywództwa Szkoła Przywództwa KGHM „Przewodnicy” nie mogą zostać osoby, którzy w dniu rozpoczęcia programu mają ukończone 26 lat.
 4. Uczestnikiem I edycji Szkoły Przywództwa Szkoła Przywództwa KGHM „Przewodnicy” może zostać osoba, która z pozytywnym wynikiem przejdzie postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez Fundację Revimine.

§ 3

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Zainteresowane osoby wypełniają formularz aplikacyjny udostępniony na stronie internetowej KGHM Polska Miedź S.A. (www.kghm.com). Zgłoszenia będą przyjmowane w wyznaczonym przez organizatorów terminie, podanym do wiadomości na stronie internetowej KGHM Polska Miedź S.A.
 2. Na podstawie przesłanych zgłoszeń komisja złożona z pracowników KGHM Polska Miedź S.A. wskaże co najmniej 120 osób, które otrzymają zaproszenie do udziału w dalszej części postępowania rekrutacyjnego.
 3. W terminie i miejscu określonym przez organizatorów wybrane na podstawie zgłoszeń osoby, o których mowa w ust. 2, przystępują do testu jednokrotnego wyboru z zakresu wiedzy dotyczącej: znajomości bieżącej sytuacji oraz rozumienia zjawisk ekonomicznych i politycznych, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa i obronności, administracji oraz prawa.
 4. Przed przystąpieniem do testu wiedzy kandydaci obowiązani są do okazania dowodu tożsamości i złożenia organizatorom deklaracji woli udziału
  w Programie (wzór deklaracji do pobrania ze strony internetowej KGHM Polska Miedź S.A.). Test wiedzy zawiera 40 pytań. Czas na rozwiązanie testu wiedzy wynosi 30 minut.
 5. Do następnego etapu przechodzi 60 osób, które uzyskają największą liczbę punktów z testu wiedzy. W przypadku, gdy więcej osób uzyska tę samą liczbę punktów, co 60. osoba z grupy, do następnego etapu przechodzą wszystkie osoby, które uzyskały taką liczbę punktów.
 6. Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna oceniająca: wiedzę ogólną, umiejętności przywódcze, zdolność analitycznego myślenia,
  a w szczególności wyciągania wniosków i łączenia sytuacji bieżącej ze zdarzeniami historycznymi, a także zdolność formułowania i uzasadniania hipotez dotyczących zdarzeń przyszłych.
 7. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane przez dwuosobowe Komisje Rekrutacyjne składające się z pracowników KGHM Polska Miedź S.A.
 8. Na podstawie wyników testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej ustala się listę rankingową. Waga wyników z testu wiedzy wynosi 40 proc. a rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 60 proc.
 9. Pierwszych trzydziestu kandydatów z listy rankingowej zostanie zakwalifikowanych do I edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy”.
 10. Kandydaci, którzy uplasują się na kolejnych miejscach tworzą listę rezerwową kandydatów do I edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy”.
 11. Osoby zakwalifikowane do udziału w I edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy” oraz osoby z listy rezerwowej zostaną powiadomione
  o uzyskanych przez siebie rezultatach za pośrednictwem wskazanych
  w formularzach aplikacyjnych adresów poczty elektronicznej.
 12. Kandydaci z listy rezerwowej zostaną przyjęci do programu w przypadku rezygnacji z uczestnictwa osoby lub osób zakwalifikowanych z wyższych miejsc listy rankingowej.
 13. Fundacja Revimine zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przeprowadzenia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 4

Zasady udziału w programie

 1. I edycja Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy” trwa 8 dni i odbywa się
  w trzech sesjach:
  1. Sesja I – 22-25 sierpnia 2019 r.;
  2. Sesja II – 14-15 września 2019 r.;
  3. Sesja III – 28-29 września 2019 r.
 2. Realizowane w ramach programu zajęcia odbywać będą się w Warszawie lub jej okolicach.
 3. Pierwszego dnia zajęć uczestnik programu zobowiązany jest przedstawić organizatorowi programu potwierdzenie posiadania umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Niedostarczenie wskazanych dokumentów uniemożliwia rozpoczęcie programu.
 4. Udział w programie jest nieodpłatny.
 5. Każdy uczestnik programu możne uczestniczyć tylko w jednej jego edycji.
 6. W programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które nie były karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie jest prowadzone przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i korzystające z pełni praw publicznych.
 7. W czasie trwania programu Fundacja Revimine zapewnienia wszystkim jego uczestnikom zakwaterowanie oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),
  a także pokrywa koszty dojazdu do Warszawy (zwrot na podstawie przedstawionego biletu kolejowego II klasy, biletu PKS lub innych przewoźników lub w formie kilometrówki na podstawie deklaracji uczestnika co do przebiegu pojazdu).

§ 5

Obowiązki uczestnika programu

 1. Uczestnik programu zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania ustalonego przez Fundację Revimine rozkładu zajęć,
  1. sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem oraz do stosowania się do poleceń opiekuna lub prowadzącego zajęcia,
  1. prezentowania wysokiego poziomu kultury osobistej.
 2. Uczestnictwo w programie zostaje zakończone ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach;
 1. stawienia się uczestnika na zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
 2. nieprzestrzegania przez uczestnika postanowień § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu.

§ 6

Obowiązki organizatora programu

 1. Organizator programu zobowiązany jest do:
 1. przeprowadzenia wszystkich przewidzianych programem zajęć
  w terminach określonych w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu;
 2. zapewnienia adekwatnego zastępstwa w przypadku niemożliwości przeprowadzenia zajęć przez osoby pierwotnie wyznaczone
  i wyszczególnione w programie I edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy”;
 3. przeprowadzenia wszystkich przewidzianych programem zajęć
  w jednej, wyszczególnionej w programie I edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy” lokalizacji;
 4. zapewnienia uczestnikom programu zorganizowanego i bezpłatnego transportu z rejonu dworca kolejowego Warszawa Centralna do miejsca odbywania zajęć.

§ 7

Zakończenie programu

 1. Zakończenie programu następuje po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych zajęć.
 2. Po zakończeniu programu uczestnik uzyskuje certyfikat potwierdzający jego ukończenie.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Związane z programem i przekazane Fundacji Revimine przez kandydatów materiały nie podlegają zwrotowi.
 2. Informacje uzyskane od kandydatów do programu za pośrednictwem wypełnionego przez nich formularza aplikacyjnego będą wykorzystane do stworzenia przez Fundację Revimine bazy.