Regulamin II edycji

REGULAMIN II EDYCJI SZKOŁY PRZYWÓDZTWA KGHM „PRZEWODNICY”

§ 1

Organizator programu

II edycja Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy” realizowana jest przez Fundację Innowacje i Dziedzictwo Kulturowe – Revimine i KGHM Polska Miedź S.A. (dalej: Organizator).

§ 2

Uczestnicy programu

 1. Uczestnikiem II edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy” może zostać absolwent lub student ostatniego roku studiów magisterskich lub równoważnych, posiadający obywatelstwo polskie.
 2. Kandydaci na uczestników II edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy”:
  1. jeśli nie ukończyli studiów magisterskich lub równoważnych, w dniu składania aplikacji powinni być studentami ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia,
  2. powinni legitymować się średnią ocen w toku dotychczasowych studiów nie niższą niż 4,0 (Organizator może zwrócić się z prośbą do kandydata o udokumentowanie średniej ocen za okres poprzedzający składanie aplikacji, np. poprzez okazanie indeksu),
  3. posiadać predyspozycje przywódcze.
 3. Uczestnikami II edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy” nie mogą zostać osoby, które w dniu rozpoczęcia programu mają ukończone 30 lat.
 4. Uczestnikiem II edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy” może zostać osoba, która z pozytywnym wynikiem przejdzie postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez Organizatora.

§ 3

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Zainteresowane osoby wypełniają formularz aplikacyjny udostępniony na stronie internetowej KGHM Polska Miedź S.A. (www.kghm.com). Zgłoszenia będą przyjmowane w wyznaczonym przez organizatorów terminie, podanym do wiadomości na stronie internetowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz na stronie programu (www.przewodnicykghm.pl).
 2. Na podstawie przesłanych zgłoszeń komisja złożona z pracowników KGHM Polska Miedź S.A. wskaże co najmniej 60 osób, które otrzymają zaproszenie do udziału w dalszej części postępowania rekrutacyjnego.
 3. W terminie i formie określonych przez organizatorów wybrane na podstawie zgłoszeń osoby, o których mowa w ust. 2, przystępują do testu jednokrotnego wyboru z zakresu wiedzy dotyczącej: znajomości bieżącej sytuacji oraz rozumienia zjawisk ekonomicznych i politycznych, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa i obronności, administracji oraz prawa.
 4. Przed przystąpieniem do testu wiedzy kandydaci obowiązani są do okazania kopii dowodu tożsamości i złożenia organizatorom deklaracji woli udziału
  w Programie (wzór deklaracji zostanie przesłany do uczestników na adres mailowy podany podczas rejestracji). Test wiedzy zawiera 40 pytań. Czas na rozwiązanie testu wiedzy wynosi 30 minut.
 5. Do następnego etapu przechodzi 60 osób, które uzyskają największą liczbę punktów z testu wiedzy. W przypadku, gdy więcej osób uzyska tę samą liczbę punktów, co 60. osoba z grupy, do następnego etapu przechodzą wszystkie osoby, które uzyskały taką liczbę punktów.
 6. W ostatnim etapie postępowania kandydaci przygotowują prezentację video (zapis video z osobiście przeprowadzonej prezentacji) trwającą do 15 minut. Tematy prezentacji zostaną wskazane przez organizatora i przekazane poszczególnym kandydatom. Kandydaci będą zobowiązani do przesłania prezentacji w terminie wskazanym w wiadomości od organizatora zawierającej temat pracy, w sposób umożliwiający pobranie pliku wideo na komputer (wyłącznie serwis MyAirBridge.com) lub jego obejrzenie w dowolnym momencie (np. poprzez serwis YouTube). Poza plikiem wideo z zapisem prezentacji kandydat jest zobowiązany również do przesłania oryginalnej prezentacji (plik PDF lub PowerPoint) oraz skan dokumentu potwierdzającego zdobycie posiadanego wykształcenia (dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo maturalne).
 7. Prezentacje będą oceniane przez komisję rekrutacyjną złożoną z pracowników Organizatora.
 8. Na podstawie wyników testu wiedzy i oceny prezentacji wideo ustala się listę rankingową. Waga wyników z testu wiedzy wynosi 40 proc. a ocenionej prezentacji video wynosi 60 proc.
 9. Pierwszych trzydziestu kandydatów z listy rankingowej zostanie zakwalifikowanych do II edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy”.
 10. Kandydaci, którzy uplasują się na kolejnych miejscach tworzą listę rezerwową kandydatów do II edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy”.
 11. Osoby zakwalifikowane do udziału w II edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy” oraz osoby z listy rezerwowej zostaną powiadomione
  o uzyskanych przez siebie rezultatach za pośrednictwem wskazanych
  w formularzach aplikacyjnych adresów poczty elektronicznej.
 12. Kandydaci z listy rezerwowej zostaną przyjęci do programu w przypadku rezygnacji z uczestnictwa osoby lub osób zakwalifikowanych z wyższych miejsc listy rankingowej.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przeprowadzenia testu wiedzy i przesyłania prezentacji video.

§ 4

Zasady udziału w programie

 1. II edycja Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy” trwa 10 dni i odbywa się
  w trzech sesjach: jedna w kwietniu oraz dwie w maju 2020 roku, których dokładne terminy zostaną podane w trakcie rekrutacji.
 2. Realizowane w ramach programu zajęcia odbywać będą się w Warszawie lub jej okolicach.
 3. Pierwszego dnia zajęć uczestnik programu zobowiązany jest przedstawić organizatorowi programu potwierdzenie posiadania umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz podpisaną zgodę na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku. Niedostarczenie wskazanych dokumentów uniemożliwia rozpoczęcie programu. Udział w programie jest nieodpłatny.
 4. Każdy uczestnik programu możne uczestniczyć tylko w jednej jego edycji.
 5. W programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które nie były karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie jest prowadzone przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i korzystające z pełni praw publicznych.
 6. W czasie trwania programu Organizator zapewnienia wszystkim jego uczestnikom zakwaterowanie oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja).

§ 5

Obowiązki uczestnika programu

 1. Uczestnik programu zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania ustalonego przez Organizatora rozkładu zajęć,
  2. sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem oraz do stosowania się do poleceń opiekuna lub prowadzącego zajęcia,
  3. prezentowania wysokiego poziomu kultury osobistej.
 2. Uczestnictwo w programie zostaje zakończone ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach;
  2. stawienia się uczestnika na zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
  3. nieprzestrzegania przez uczestnika postanowień § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu.

§ 6

Obowiązki organizatora programu

 1. Organizator programu zobowiązany jest do:
  1. przeprowadzenia wszystkich przewidzianych programem zajęć
   w terminach określonych zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu;
  1. zapewnienia uczestnikom programu zorganizowanego i bezpłatnego transportu z rejonu dworca kolejowego Warszawa Centralna do miejsca odbywania zajęć, w przypadku, gdy zajęcia odbywają się poza Warszawą.

§ 7

Zakończenie programu

 1. Zakończenie programu następuje po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych zajęć.
 2. Po zakończeniu programu uczestnik uzyskuje certyfikat potwierdzający jego ukończenie.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Związane z programem i przekazane Organizatorowi przez kandydatów materiały nie podlegają zwrotowi.
 2. Informacje uzyskane od kandydatów do programu za pośrednictwem wypełnionego przez nich formularza aplikacyjnego będą wykorzystane do stworzenia przez Organizatora bazy.